Binnenmilieu

Het ‘binnenmilieu’ betreft de aspecten:

  • akoestisch comfort
  • luchtkwaliteit
  • thermisch comfort
  • visueel comfort

Warmte, lucht, licht, geluid, vocht: al deze fysische aspecten hebben een groot effect op de omgeving waarin gewerkt, gewoond of gestudeerd wordt. Het binnenmilieu van gebouwen beïnvloedt niet alleen ons gevoel van gerief, maar ook onze gezondheid, leer- en werkprestaties. Circa 85 procent van de tijd brengen mensen binnen door.

Het creëren van een gezonde leefomgeving vinden wij daarom vanzelfsprekend, waarbij onze adviseurs alle bouwfysische aspecten kritisch onder de loep nemen en waar nodig doorrekenen. Bij de totstandkoming van ons advies tenslotte, integreren wij onze bouwfysische expertise met onze knowhow van bouw- en installatietechniek. Zo komen we tot gezonde gebouwen die duurzaam en comfortabel zijn.

Optimaal ontwerp

Een goed integraal ontwerp levert de gebruiker uiteindelijk een besparing op in levensduurkosten, maar ook een gezond en duurzaam leefklimaat. Werk- en leerprestaties gaan omhoog, ziekteverzuim neemt af en de gezondheid neemt toe; het zijn aantoonbare resultaten van een doordacht binnenmilieubeleid.

Door onze adviseurs tijdig bij het ontwerp te betrekken, vallen de investeringskosten vaak lager uit dan oorspronkelijk begroot: als sparring partner en als intermediair tussen bouw- en installatietechnici komen we tot realistische en economische oplossingen, die voor alle partijen helder en uitvoerbaar zijn. Een synergie, die leidt tot een efficiënte aanpak en een besparing van kosten.

Ambities

Hoewel vooral het Bouwbesluit en de Arbo-wet oog hebben voor het binnenmilieu laten deze ‘minimum-eisen’ belangrijke kansen liggen. De markt zelf moet ambities formuleren en realiseren, zoals de verhoging van arbeidsproductiviteit, onderwijsresultaten of gebouwcomfort. Praktijkonderzoeken tonen aan dat een gezond binnenmilieu op scholen de leerprestaties in belangrijke mate verhoogt en het ziekteverzuim verlaagt. Hetzelfde effect is aangetoond voor de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim van kantoormedewerkers.

Die relevantie van een gezond binnenmilieu staat niet bij alle partijen binnen de bouw op het netvlies. Bewustwording heeft daarom onze aandacht. In onze advisering gaan we graag een stap verder door voorlichting, een onafhankelijke inventarisatie van mogelijkheden en effecten en haalbaarheidsstudies. Als partner in het realiseren van uw bouwproject voorzien we u van doordachte adviezen voor een optimaal binnenmilieu en zien we toe op een correcte realisatie.