Duurzaamheid

Binnen de specialisatie ‘duurzaamheid’ onderscheiden wij:

  • gezonde gebouwen
  • efficiënt gebruik van energie, water en overige bronnen
  • terugdringen van materiaalgebruik

Duurzaamheid is een maatschappelijk breed en voor de bouwsector meer dan relevant begrip. Doelstellingen als het reduceren van CO2-uitstoot en energiegebruik, besparen op grondstoffen, het creëren van een gezonde leefomgeving en duurzaam landgebruik hebben directe raakvlakken met de gebouwde omgeving. Voor ons ligt hier een uitdaging die wij met kennis, kunde en realisme benaderen. De overheid en de markt zijn ambitieus en kritisch op duurzaamheidsapecten, maar blijven tevens prijsbewust. Daarom is het definiëren van gezamenlijke doelstellingen en een toetsing van de haalbaarheid een must bij elk duurzaam bouwproject.

Toetsingskaders

‘Duurzame bouw’ vergt een multidisciplinaire integrale aanpak waarbij bouwkundige maatregelen hand in hand gaan met de architectonische visie en het installatietechnisch ontwerp. De gedeelde ambities richten zich voor een groot deel op lange termijneffecten maar vragen om maatregelen en toetsingskaders in het hier en nu. De internationale bouwsector voorziet daar inmiddels in met methoden om de diverse aspecten van duurzaamheid, al grotendeels in de ontwerpfase, te kwalificeren en kwantificeren.

Advies en begeleiding

Voor bestaande en geplande bouw brengen we uw ambities en de duurzaamheidsprestaties in beeld en komen we met een praktisch advies tot verbeteringen. Tevens begeleiden onze adviseurs bij het behalen van een duurzaamheidscertificaat. Een korte scan en kostenraming kunnen vooraf inzicht geven in mogelijkheden en verwachtingen.

De volgende methodieken en rekenmethoden worden gehanteerd:

BREEAM

De ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ (BREEAM),  is een internationaal en momenteel wereldwijd meest gebruikt keurmerk. Dit verschaft een standaard voor een duurzaam gebouw, waarna we kunnen aangeven over welk prestatieniveau het gebouw beschikt. Zo kunnen we gebouwen analyseren en verbeteren.

Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw een tot vijf sterren. De methode omvat verschillende keurmerken: BREEAM-NL Nieuwbouw wordt ingezet om de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen te bepalen. Met de methode BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik beoordelen we bestaande gebouwen op bouw, gebruik en beheer.

GreenCalc+

De milieuaspecten van gebouwen en installaties worden met GreenCalc⁺ inzichtelijk. Het programma berekent de milieueffecten van het energie-, water- en materiaalgebruik en kent een index toe. De index geeft aan hoe het gebouw scoort ten opzichte van een referentiegebouw. Alle effecten worden vertaald naar ‘verborgen milieukosten’ waarbij de totaalscore, de milieu-index, het gebouw representeert. Prestatie en milieueffecten kunnen elkaar op deze manier compenseren conform de keuze van de bouwer.

EPC

Het Nederlandse Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe gebouwen uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt. Deze EPC-berekening is na vastlegging onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend gerenoveerd wordt. De grenswaarde voor nieuwe woningen staat vast, voor utiliteitsgebouwen verschillen de waarden per functie. Een EPC-berekeing gaat uit van een minimale overheidsverplichting, echter niet van kansen. Daarom adviseren wij graag in aanvullende maatregelen om de energiekosten en milieubelasting aanzienlijk terug te dringen.

LEED

Dit is een oorspronkelijk Amerikaanse methodiek met een internationale erkenning. Vijf milieu- en duurzaamheidthema’s komen aan de orde bij beoordeling: energie en klimaat, binnenmilieu, materialen en grondstoffen, efficiënt gebruik van water en duurzaam grondgebruik. Bijzondere aandacht is er voor het functioneren van het gebouw in zijn omgeving.